คณะกรรมการประจำศูนย์วิจัยส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

พระเทพสุวรรณเมธี, ดร.
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่

  1. ประสานงานการวิจัยกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง ๆ
  2. พิจารณารับรองผลงานวิจัยของส่วนงาน
  3. พิจารณาดำเนินการจัดหาทุนอุดหนุนการวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิจัย
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล