การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑

บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง
เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล