ติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ

อีเมล์ผู้ติดต่อ

หัวข้อติดต่อ

ข้อความที่ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 034-299-356,034-299-351

แผนที่วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
—————————————————