บทความทางวิชาการ โดย พระมหาโกมล กมโล ผศ.ดร.

 1. Influence of the Puzzle Word (Pahelī) for Virtue
  2. The Leadership in Sangha Governance
  3. กาย ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา
  4. การตีความพุทธภาพเชิงอัตวิสัยที่มีผลต่องานวรรณกรรมสำคัญ ของพระอัศวโฆษ
  5. เกณฑ์การตัดสินความดีในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาอุปนิษัท วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
  6. คัมภีร์สัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์คู่บารมีพระไตรปิฎก
  7. บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา
  8. ปเหฬีในคำว่า “อกตัญญู” ที่ควรรู้
  9. ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส
  10. ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในรตนสูตร ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส
  11. สัมภเวสี บริบทและนัยของภาษาบาลีในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
  12. หลักปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะของการบรรลุธรรมของ พระสาวกในสมัยพระพุทธเจ้า
  13. อนัตตา ภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้พัฒนาจิตเพื่อให้รู้แจ้งรูปนาม
  14. ภาษาบาลี พื้นฐานการศึกษาพระพุทธศาสนา