ศาลายาเกมส์

ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับกี่ฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 13
“มหาจุฬาศาลายาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


1. ใบส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานกีฬาสี มจร ครั้งที่ 13 โซนสี
2. ใบส่งรายชื่อนักกีฬาโซนสี….แยกชนิดกีฬา 2562
3. ตารางการแข่งขัน
กีฬา ศาลายาเกมส์ ครั้งที่ ๑๓