ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

A4

สุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
สุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย
ปญฺญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
สุภาษิต (คำขวัญ) ประจำวิทยาเขต
ธมฺโม  หิ  อิสินํ  ธโช       พระธรรมเท่านั้น  เป็นธงชัยของพระอรหันต์
ปณิธานของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
ปณิธานมหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ปณิธานวิทยาเขต ๑.เป็นสถาบันที่ส่งเสริมและมุ่งมั่นให้การศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง แบบวงศ์ปริยัติ
๒.เป็นสถาบันอนุรักษ์และฟื้นฟูคัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง  อันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของพระมหาเถระในอดีต
๓.เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางพระพุทธศาสนา  ให้เป็นผู้สามารถสอนธรรมนำปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัย
ปรัชญามหาวิทยาลัย และวิทยาเขต
จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย     จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับโลก
วิสัยทัศน์ของวิทยาเขต     บาลีปริยัติก้าวหน้า  พระพุทธศาสนามั่นคง  เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และของวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มุ่งปฏิบัติพันธกิจสำคัญในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐษนสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการนำความรู้ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาตร์สมัยใหม่ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ ๕ ด้านดังนี้
 ๑.ผลิตบัณฑิต 
มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมนความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใผ่รู้ใผ่คิด เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม
 ๒.วิจัยและพัฒนา
มุ่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้งการสร้างเคือขายกับสาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้นำไปสู่ความเป็นสากล
 ๓.บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย มีการบริการหรือบริหารเพื่อให้พัฬราพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการบิการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และความร่วมมืออันดีระหว่างพระพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ
 ๔.ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก ด้านพระพุทธศาสนา โดยการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลัษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม
 ๕.พัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปล โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่งมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เอกลักาณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
อัตลักาณ์ของมหาวิทยาลัย
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา