รองอธิการบดี

รองอธิการบดี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     พระเทพปริยัติมุนี, ผศ.ดร.  มีชัย วีรปญฺโญ (ตุวันโน)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)    Phrathepparityattimuni Meechai Veerapunyo (Tuwanno)

ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงนามโดย พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประเภทอาจารย์    อาจารย์ประจำคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๑๘/๒๕๕๐ เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ลงนามโดย พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ     พระพุทธศาสนา, บาลีพุทธศาสตร์, วิปัสสนาภาวนา, ภาษาบาลี

ประวัติการศึกษา     คุณวุฒิทางธรรม นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๙ ประโยค
คุณวุฒิทางโลก   การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลงไปตามลำดับ)

ที่ ระดับการศึกษา คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๕๖
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๔๙
ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค กองบาลีสนามหลวง ๒๕๔๐

 

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย     คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๑๘/๒๕๕๐ เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ลงนามโดย        พระธรรมโกศาจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ
     งานวิจัย   พระเทพปริยัติมุนี, พระเทพสุวรรณเมธี, พระราชวชิรดิลก, พระศรีสุทธิเวที, พระมหาสันติ นาควโร, ดร.เสนาะ ผดุงฉัตร, นายสุภีร์ ทุมทอง และ พล.ต. เฉลิมชัย เสียงใหญ่. (๒๕๖๐).“การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศีล ๕ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖”. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม. (จำนวน ๑๓๐ หน้า).

บทความทางวิชาการ      พระเทพปริยัติมุนี. (๒๕๖๑).การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ศีล ๕ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ –๖. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ .ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้าที่ ๖๒ – ๗๒.
พระเทพปริยัติมุนี, พระศรีสุทธิเวที และ เวทย์  บรรณกรกุล. การทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องศีล ๕ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (Developmental Testing of Computer Assisted Instruction Lesson on Five Precepts for Primary School Grade ๔ – ๖). การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. หน้าที่ ๗๓ -๘๑.
พระเทพปริยัติมุนี, พระศรีสุทธิเวที และ เวทย์  บรรณกรกุล. คัมภีร์ปทสังคหะ : การตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์ (Padasangaha  Edition and Analytical Study). การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. หน้าที่ ๘๒ – ๘๘.

หนังสือ/ตำรา      สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, พระคันธสาราภิวงศ์, พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, พระราชรัตนมุนี, พระเทพปริยัติมุนี, พระศรีสุทธิเวที, พระภาวนาพิศาลเมธี, … สมบูรณ์ จารุณะ. (๒๕๕๙). งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท. กรุงเทพฯ: ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์. (๘๗๑ หน้า).
พระโสภโณมหาเถระ, พระคันธาสาราภิวงศ์, พระเทพปริยัติมุนี, ผศ.ดร., พระภาวนาพิศาลเมธี, พระครูพิพิธวรกิจจานุการ, ดร., พระมหาชิต ฐานชิโต, ดร..และ ดร.ธานี สุวรรณประทีป. (๒๕๖๐). อนัตตลักขณสูตร. กรุงเทพฯ : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์. (๓๕๗ หน้า).