อธิการบดี

prayoon002พระพรหมบัณฑิต (ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรูปที่ ๑๔ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /เจ้าคณะภาค ๒ /เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี/ คณะเลขานุการของคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช.และกรรมการมหาเถรสมาคม. พระเดชพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และเป็นคณะเลขานุการประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช