โครงการสานเสวนาธรรมอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการเสวนา

0

โครงการสานเสวนาธรรมอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการเสวนา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมวันที่พุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.

About Author