โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560

0

โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาาภาวนา รหัส 56,57,58,59 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ณ อาคารพระปริยัติธรรม “ธรรมโมลี” (สมศักดิ์ อุปสโม) ว้ันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

About Author