รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๓๐ วัน ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0

About Author