การประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index Congruency)

0

การประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องคุณภาพเครื่องมือการวิจัยโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index Congruency) วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมย่อย (ชั้น 1 ) อาคารประปริยัติธรรม “ธรรมโมลี” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ผู้ขอตรวจสอบเครื่องมือ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา จำนวน 23 รูป

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

1. พระศรีสุทธิเวที,ดร.ป.ธ.9
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

2. รศ.เวทย์ บรรณกรกุล
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

3. รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4. อาจารย์วุฒิชัย อัตถาพงศ์
จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

About Author