ภาพการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำปีการศึกษา 2560

0

ภาพการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 24 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
IMG_4500 IMG_4501 IMG_4520 IMG_4505 IMG_4507 IMG_4508 IMG_4513 IMG_4518

About Author