เชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกรูป/คน ร่วมพิธีรับพระปรมาภิไธยตราตั้งสมณศักดิ์และรับพัดยศ

0

ประเสริฐด้วยพระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ อาจารย์ประจำอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.” อันเป็นเกียรติแก่ มจร วิทยาเ่ขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม อย่างยิ่ง ในการนี้เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแด่องค์อัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และแสดงมุทิตาต่อท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ จึงให้คณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ พระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น.เป็นต้น

About Author