ระเบีียบวาระการประชุมบุคลากรสำนักวิชการและวิทยาลัยสงฆ์

0

ระเบีียบวาระการประชุมบุคลากรสำนักวิชการและวิทยาลัยสงฆ์ พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย 103 อาคารพระปริยัติธรรม พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

IMG_4351 IMG_4352 IMG_4354 IMG_4356 IMG_4357 IMG_4359 IMG_4360

About Author