กำหนดการสัมมนานิสิตภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

0

กำหนดการสัมมนานิสิตภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 302 ชั้น 3 อาคารพระปริยัติธรรม พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

About Author