กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

0

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วัดพิชยญาติการาม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

About Author