การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

————————————————————–
โบรชัวร์รับสมัครเรียน ป.โท ปี 60.2

 

About Author