โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศีล 5

0

กำหนดการฝีกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพิธีมอบโปรแกรมนวัตกรรมสื่อสอนศีล 5 โครงการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ศีล 5 ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพิชยญาติการาม สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 22 – 23 ธันวาคม 2559

About Author