ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

0

ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิประชุมตรวจสอบความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 16-12-59

About Author