โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

0

โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รหัส ๕๕,๕๖,๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ณ อาคารพระปริยัติธรรม “พระธรรมโมลี” (สมศักดิ์ อุปสโม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ กำหนดการและรายละเอียดด้านล่าง

About Author