การอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จัดอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2559 ณ ภูหินสวยรีสอร์ท ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559

About Author