สัมมนาโครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

0

สำนักวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 วัน ได้แก่ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมย่อย อาคารพระปริยัติธรรม ธรรมโมลี, วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559  ณ ภูหินสวย รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยการอบรมสัมมนา/เสวนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

About Author