โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต

0

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

About Author