โครงการส่งเสริมนักเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไทย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

0

S__3358755

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการส่งเสริมนักเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไทย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร


S__11681871

 

About Author