ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหมอเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About Author