ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๑๐ รายการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About Author