ประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวใหม่และทดแทนลูกจ้างเดิม จำนวน ๒ อัตรา

0

มหาวิทยา่ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ประกาศ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ใหม่และทดแทนลูกจ้างเดิม จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง 2 อัตรา

About Author