ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 เรื่อง ประกวดราคาชื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2565

About Author