ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม มจร วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

About Author