ขออนุโมทนาและชื่นชม ที่ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

0

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ขออนุโมทนาและชื่นชม
พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.
บุคลากรของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ที่ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ”  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
สาขาส่งเสริมศาสนาดีเด่น
จากคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย

About Author