ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

0

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากรของวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
ทั้งสองท่าน  ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

About Author