ประกาศ เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศ เรื่อง  ขยายระยะเวลารับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่

About Author