ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

About Author