ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระไตรปิฏกปริทัศน์ เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๔

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือพระไตรปิฏกปริทัศน์ เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๔
โครงการผลิตเอกสารการสอน/ตำรา/บทความวิชาการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
****************

ประกาศผู้ชนะ จ้างพิมพ์พระไตรปิฎกปริทัศน์

About Author