ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูและรั่วรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูและรั่วรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆศ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างติดตั้งประตูและรั้วรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

About Author