ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬี่ศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

About Author