ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

0

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
พระมฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.           รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมการ
พระครูสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.               ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน                       มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์

กรรมการและเลขานุการ
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ                       คณะพุทธศาสตร์ มจร

ตรวจประเมินระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

About Author