ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครพระภิกษุสามเณร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

0

📢📢ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

👉เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
✍️อ่านรายละเอียดประกาศได้ตามเอกสารแนบได้เลยครับ

About Author