ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และเลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

ประกาศมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และเลื่อนวันสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

About Author