การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “พุทธโฆส : สัคถสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑”

0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ The 3nd National Conference “พุทธโฆส : สัคถสาสน์วิวัฒน์ในศตวรรษที่ ๒๑” Buddhaghosa : A Buddhist Modernity in 21st century วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม

About Author