ทอดผ้าป่าระดมทุนซื้อที่ดิน ปัญญาบารมีสามัคคีสโมสร

0

ปัญญาบารมีสามัคคีสโมสร
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓
พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่าระดมทุนซื้อที่ดิน โครงการขยายที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมทอดถวาย ณ วัดหงส์รัตนาราม โดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติมุนี รศ.ดร. รองอธิการบดี ประธานดำเนินโครงการในการนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี เมตตารับเป็นประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการประจำวิทยาเขต อีกด้วยนับเป็นเมตตาบารมี เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์จัดการศึกษาบาลี พระพุทธศาสนา วิปัสสนากรรมฐาน คู่สถาบันสงฆ์สืบไป

 

About Author