ปฏิทินการศึกษา ป.เอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑ แผน ๒.๑ (จบไม่ตรง)

0

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
แผน ๒.๑ (จบไม่ตรง)

About Author