ประกาศวันรายงานตัว วันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน และวันปฐมนิเทศ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่องแจ้งกำหนดการวันรายงานตัว วันลงทะเบียน วันเปิดภาคเรียน และวันปฐมนิเทศ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

About Author