ประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตใหม่ (รอบแรก)

0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่องประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตใหม่ (รอบแรก)
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์และสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

About Author