ขยายระยะเวลาการรับสมัคร เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคักเลือก
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

About Author