ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

0

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์แลสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

About Author