ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเป็นนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2562

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเป็นนิสิตใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
จำนวน 19 รูป/คน

About Author