ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเป็นนิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ๒๕๖๒

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าเป็นนิสิตใหม่
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
จำวนน ๔๓ รูป/คน

About Author