เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เปิดรับสมัครแล้ว
หลักสูตรอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์“บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล”หลักสูตรเพื่อการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎก หลักสูตรแรกในโลกและเปิดการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกในโลก
🔸ปริญญาโท สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา :https://bit.ly/2CrL6g4
🔸ปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา :https://bit.ly/2TmS0Zu
ติดต่อสอบถาม:
โทร 09-5556-9619
LineID : hpsalar

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

About Author